Blog

27 lipca 2020

Warunki uzyskania ulgi podatkowej fotowoltaicznej

Od 1 stycznia 2019 roku podatnik PIT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, może skorzystać z „ulgi fotowoltaicznej”. Czym jest i na jakich warunkach oraz komu przysługuje? 

Ulga fotowoltaiczna to prawo podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do odliczenia od podstawy obliczenia tych podatków wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Innymi słowy jest to prawo pomniejszenia dochodu na potrzeby tych podatków, co efektywnie obniży kwotę podatku.

Komu przysługuje?

Żeby móc skorzystać z ulgi podatkowej należy:

1. być podatnikiem podatku PIT albo zryczałtowanego podatku dochodowego – a zatem chodzi o podatek według skali PIT (18 i 32%), liniowy oraz ryczałtowy;

2. być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

3. ponieść wydatki w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tymże budynku mieszkalnym jednorodzinnym;

4. to przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odpowiednie przepisy dokładnie określają wydatki, które mogą następnie zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku w ramach tzw. „ulgi fotowoltaicznej”. 

Są to – jeśli chodzi o materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

A jeśli chodzi o usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Zatem wydatki zarówno związane z zakupem samych ogniw fotowoltaicznych, jak i ich montażem są podstawą do „ulgi fotowoltaicznej”.

Granica kwoty odliczenia

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Nie jest zatem istotne ilu budynków właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik – zawsze będzie miał jeden górny limit odliczenia na podatnika. Jeżeli dokona inwestycji na wielu budynkach, wówczas nadal będzie miał jeden limit odliczenia w wysokości 53 000 złotych. Jeżeli odliczenie spowoduje, że w danym roku podatkowym zabraknie rocznego dochodu podatnika, od którego można odliczyć wskazane wyżej wydatki, wówczas to odliczenie rozkładane jest na maksymalnie kolejne 6 lat – licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Udokumentowanie wydatków uprawniających do ulgi fotowoltaicznej

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT) niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Należy także pamiętać, że jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT), za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). A ta kwota wydatku daje potem podstawę do odliczenia od podstawy opodatkowania ulgi fotowoltaicznej.

Sposób dokonania odliczenia

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. A zatem jeżeli zakupiliśmy instalację fotowoltaiczną w 2019 roku, to odliczenia dokonujemy w zeznaniu za rok 2019 składanym już 2020 roku. Nawet jeżeli przedsięwzięcie jest wieloletnie, to konkretne wydatki rozliczamy w zeznaniu podatkowym za rok podatkowym, w którym dokonano wydatków – chyba że kwota odliczenia będzie tak duża, że pochłonie cały dochód w danym roku podatku. Wtedy, co wskazano już wyżej, kwota ta będzie rozliczana przez maksymalnie kolejnych 6 lat. Jeżeli sama inwestycja i związane z nią wydatki będą trwały ponad 3 lata od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszego wydatku, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin. Oznacza to, że cała inwestycja nie może trwać dłużej niż 3 lata od końca roku podatkowego, w którym to dokonano pierwszego wydatku.

Co pomniejsza „ulgę fotowoltaiczną”?

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie; 

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji Podatkowej. 

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Autor:

Paweł Połukord LL.M. (Heidelberg) – prawnik, kancelaria Duraj Reck i Partnerzy

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.