Blog

1 października 2022

Ważne zmiany w spółkach kapitałowych od października 2022

Uchwalona nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie 13 października 2022, wprowadza kilka ważnych zmian w spółkach kapitałowych, które podzielić można na trzy obszary.

Pierwszy dotyczy uregulowania tzw. prawa holdingowego, czyli przepisów regulujących grupy spółek. Mówiąc w największym uproszczeniu, przepisy te po raz pierwszy regulują coś takiego jak grupę spółek (holding) oraz jego interesy. Nowe przepisy pozwalają – pod pewnymi warunkami – podejmować na poziomie spółki zależnej decyzje leżące w interesie całej grupy, lecz niekoniecznie tejże spółki. Do tej pory, w takich sytuacjach, zarząd spółki ryzykował odpowiedzialnością za działanie na szkodę spółki.

Drugi obszar istotnych zmian to zwolnienie członków organów z odpowiedzialności wobec spółki w przypadku uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Krótko mówiąc: jeśli członek organu wyrządził spółce szkodę, ale dochował wymaganej od niego staranności i lojalności wobec spółki oraz działał w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, to nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

Trzeci obszar zmian to przepisy dotyczące działalności rad nadzorczych i zwiększenia ich efektywności. Rady nadzorcze zyskają nowe uprawnienia, w tym m.in. możliwość powoływania stałych komitetów czy powoływania swoich doradców na koszt spółki (np. prawników, ekonomistów, podatkowców czy specjalistów branżowych w branży, w której działa spółka). Istotna zmiana dotyczy również odpowiedzialności zarządu i pracowników spółki za nieprzekazanie radzie nadzorczej informacji czy dokumentów, jak również za ich zatajenie lub przekazanie informacji nierzetelnych, i to nawet w przypadku działania nieumyślnego. Przepisy wprowadzają również funkcję przewodniczącego RN, do tej pory będącą jedynie dobrą praktyką, ale nieuregulowaną prawnie. Przepisy doprecyzowują również kwestie związane z posiedzeniami rad nadzorczych oraz ich zwoływaniem i protokołowaniem.

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.