Kategoria: Blog

Zgłoszenie Koncentracji – czy UOKiK taki straszny jak powiadają?

Obowiązek zgłoszenia Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów planowanej koncentracji wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Sprawne procedowanie wniosku o udzielenie zgody na koncentrację zależy od jego kompleksowego przygotowania. Kluczowym elementem zgłoszenia jest dogłębna analiza rynków właściwych (w ujęciu produktowym, jak i geograficznym) a następnie opis wspólnych powiązań (układ wertykalny, horyzontalny oraz konglomeratowy) między podmiotami uczestniczącymi w koncentracji (zarówno bezpośrednio, jak również pośrednio).

Ustawa UOKiK nie zawiera definicji legalnej koncentracji, wskazuje jednak czynności, z którymi wiąże się obowiązek zgłoszenia. Wśród podanych znajdziemy:

·       połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,

·       przejęcie – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,

·       utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,

·       nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części Przedsiębiorstwa).

Wskazane wyliczenie jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że inne sposoby koncentracji, niż podane powyżej, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy jedynie przedsiębiorców, których:

·       łączny światowy obrót przekroczył w roku poprzedzającym rok zgłoszenia równowartość 1 mld euro lub

·       których łączny obrót na terytorium RP przekroczył równowartość 50 mln euro,

a zamierzona koncentracja wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium RP. Podmioty, które nie osiągają wskazanych obrotów nie są objęte obowiązkiem wystąpienia z wnioskiem. Należy również wskazać, że niektóre zamiary koncentracji mogą być objęte obowiązkiem zgłoszenia wspólnotowego. Wynika to z przekroczenia progów Unijnych:

·       łączne obroty w skali światowej wszystkich uczestników wynoszą ponad 5 mld euro oraz 

·       łączne obroty w skali UE każdego z przynajmniej dwóch uczestników wynoszą ponad 250 mln euro.

Poza przedsiębiorcami bezpośrednio uczestniczącymi w planowanej transakcji, istotną rolę odgrywają przedsiębiorcy pośrednio uczestniczący. Są to podmioty należące do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wskazane podmioty należy uwzględniać między innymi przy określaniu osiąganych obrotów (progów zgłoszenia) jak i ocenie skutków koncentracji.

Sam wniosek zgłoszenia koncentracji obejmuje następujące elementy:

·       podstawowe informacje o przedsiębiorcach bezpośrednio uczestniczących w koncentracji,

·       szczegółowy opis zamierzonej koncentracji,

·       informacje dotyczące obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,

·       informacje dotyczące własności i kontroli w ramach grupy kapitałowej,

·       opis czy zamiar koncentracji podlega lub podlegał zgłoszeniu w innym narodowym lub ponadnarodowym organie ochrony konkurencji,

·       wskaz dokumentów potwierdzających powyższe,

·       zidentyfikowanie rynków właściwych,

·       informacje o rynkach właściwych oraz ich szczegółowa charakterystyka.

Jedną z najważniejszych składowych wskazanego wniosku jest prawidłowe wyszczególnienie rynków właściwych. Na pojęcie rynku właściwego składają się dwa aspekty:

·       rynek produktowy określa zakres działalności podmiotów. Należy precyzyjnie określić zastosowanie oraz właściwości towarów oferowanych przez przedsiębiorców oraz określić ich substytuty. Podmioty uczestniczące w koncentracji najczęściej działają na wielu rynnach produktowych jednocześnie;

·       rynek geograficzny, jest to określenie zasięgu terytorialnego na jaki oddziałują przedsiębiorcy w zakresie danego rynku produktowego.

W ramach postępowania przed Prezesem UOKiK należy wskazać czy między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji występują powiązania oraz czy na skutek dokonania zamierzonej transakcji dojdzie do ich zmiany/powstania. Zgodnie z ustawą UOKiK wyróżniamy dwa rodzaje powiązań:

·       wpływ horyzontalny – przedsiębiorcy są dla siebie konkurentami lub hipotetycznie mogą być,

·       wpływ wertykalny – między przedsiębiorcami występuje relacja dostawca-odbiorca lub hipotetycznie może wystąpić.

Istotnym obowiązkiem jest również wskazanie rynków konglomeratowych. Jest to rynek obejmujący teren RP, na którym między przedsiębiorcami nie występują żadne z ww. powiązań jednak uczestnik koncentracji posiada w nim więcej niż 40% udziałów.

Swoistym ewenementem jest możliwość odbycia spotkania z przedstawicielami Urzędu, zarówno w ramach prowadzonego postępowania, jak i jeszcze przed formalnym złożeniem wniosku. Warto skorzystać ze wskazanej możliwości na etapie przygotowywania zamiaru zgłoszenia szczególnie w kontekście precedensowych koncentracji, gdyż pomoże to uniknąć późniejszego uzupełniania wniosku.

Tylko kompleksowo przygotowane zgłoszenie może zapewnić jego sprawne rozpatrzenie. Jeśli wniosek okaże się niekompletny, nie będzie uwzględniał utrwalonej linią decyzyjną Prezesa UOKiK lub wspólnotowego organu antymonopolowego, Urząd będzie zobligowany do wzywania o uzupełnienia barków. Jeżeli przekazane zgłoszenie nie zawiera wiarygodnych danych, UOKiK w ramach postępowania ma możliwość prowadzenia własnych analiz np.  badania rynków właściwych i ich zakresów lub powiązań między przedsiębiorcami. Podane znacząco wydłuża całą procedurę.

Autorzy:

Wojciech Sawicki – aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

Daniel Reck – adwokat, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy