Kategoria: Specializace

Fotovoltaika

V rámci specializace v oblasti energetického práva nabízíme našim klientům také úplnou právní pomoc v oblasti poradenství při investicích do fotovoltaických instalací. Fotovoltaika je dynamicky se rozvíjející sektor obnovitelných zdrojů energie. Zabývá se především výrobou elektrické energie ze slunečního záření pomocí tzv. fotovoltaického jevu. Příkladem fotovoltaických řešení jsou např. různé solární instalace a sluneční elektrárny. Subjektům, které využívají našich služeb, zajišťujeme profesionální poradenství pro ekonomické záměry, které souvisejí s využitím fotovoltaiky. Poradenství poskytujeme investorům, kteří investují vlastní prostředky do podnikání na fotovoltaickém trhu, i dodavatelům, kteří realizují konkrétní projekty v tomto odvětví. Náš tým se zabývá poradenstvím v oblasti nových regulací, které vyplývají ze zákona o obnovitelných zdrojích energie, zejména v oblasti výše dotací podle nového zákona o OZE, možností zdanění příjmů z instalací, daně z přidané hodnoty ze systému garantované pevné ceny a systému obchodovatelných zelených certifikátů. Služby, které poskytuje advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři v oblasti fotovoltaiky, zahrnují: přípravu právních analýz konkrétních investičních projektů, posuzování smluv, včetně smluv o poskytnutí veřejné dotace na realizaci daného projektu, přípravu nebo posuzování návrhů smluv, které souvisejí s konkrétním projektem, zejména smluv o pronájmu pozemků, smluv o dílo, smluv na stavební práce, včetně elektroinstalačních prací, smluv se subdodavateli v rámci dodávek jednotlivých součástí, právních podmínek pro připojení k síti, umístění a možností provedení přípojky, stavebního povolení atd. Naše kancelář navíc poskytuje komplexní právní služby klientům v oblasti poradenství k platným normám a certifikátům. Zajišťujeme detailní analýzu právních problémů, které vyplývají ze zjištěných chyb v projektech a instalacích a investičních problémů a chyb. Provádíme také analýzu právní situace pozemku, který je určen pro investici. Zjišťujeme, zda se jedná o pozemek, u něhož územní plán umožňuje podnikatelskou činnost, která nemá zatěžující vliv na životní prostředí, nebo o území, na kterém realizace této investice není možná. Pomáháme při přípravě a podání nezbytných žádostí, včetně žádosti o podmínky připojení, získání rozhodnutí o vlivu na životní prostředí, získání podmínek zástavby, ohlášení stavby nebo získání stavebního povolení.