Kategoria: Specializace

Vymáhání úroků z obchodních transakcí

Obchodní transakce jsou smlouvy, jejichž předmětem je dodání zboží nebo poskytování služeb za úplatu, pokud ji smluvní strany uzavřely v souvislosti s podnikatelskou nebo profesní činností, kterou vykonávají. Pokud smluvní strany ve smlouvě neuvedly termín splatnosti nebo uvedly termín splatnosti delší než 30 dnů, věřitel může požadovat zákonné úroky za období od 31. dne, po té co dodal zboží nebo poskytl službu a vystavil fakturu k úhradě, do dne úhrady faktury, nejpozději však do dne její splatnosti. Pokud dlužník neuhradil svůj závazek ve stanoveném termínu nebo takto nereagoval na písemnou výzvu v případě, že nebyl uveden termín splatnosti, věřitel má právo požadovat za období od data splatnosti do data úhrady úroky ve výši, která se rovná tzv. finančním úrokům, tzn. úrokům, o nichž se hovoří v daňovém řádu, s výjimkou případu, že se smluvní strany dohodly na vyšší úrokové sazbě. V současnosti je sazba zákonných úroků 13 % za rok, naopak sazba finančních úroků je 14,5 % za rok. V případě překročení termínu splatnosti u obchodních transakcí lze požadovat úhradu úroků, dokonce i v případě, kdy faktura ještě není splatná! Nárok na úroky se uplatňuje společně s částkou jistiny pohledávky formou soudního řízení a v případě neuhrazení pohledávky navzdory soudnímu rozhodnutí nebo platebnímu příkazu bude pohledávku vymáhat soudní exekutor v exekučním řízení. Před soudem lze také vymáhat kapitalizovanou částku úroků za určité časové období. V takovém případě je povoleno zaúčtovat úrok z kapitalizované částky úroků. Přestože zákon stojí na straně dodavatelů a poskytovatelů služeb, uplatňování nároků před soudem je dlouhý a vyčerpávající proces, ve kterém vyhrává ten silnější. Proto také často navzdory evidentním důkazům dodavatelé a poskytovatelé služeb, kteří se samostatně zastupují u soudu, prohrávají s velkými smluvními partnery, které zastupují velké právní kanceláře. Advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři Vám nabízí komplexního právní servisu při soudním vymáhání pohledávek, uplatňování nároků včetně úroků vyměřených v souladu se zákonem o termínech splatnosti při obchodních transakcích a vymáhání soudem uznaných částek. Jsme pružní, pokud jde o stanovení naší odměny, ochotně souhlasíme s podílovou odměnou za úspěch (?success fee?).