Kariera

Katowicka Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy to zespoły zarządzane przez doświadczonych prawników, dedykowane licznym sektorom oraz obszarom prawa.

Dzięki takiemu podejściu zapewniamy naszym pracownikom możliwość współpracy przy różnorodnych projektach, co owocuje wymianą wiedzy i zdobywaniem praktycznych umiejętności.

W pracy kierujemy się otwartością w komunikacji, wzajemnym szacunkiem oraz nastawieniem na ciągły rozwój i poszukiwanie wyzwań. Jesteśmy dumni z zespołu, jaki tworzymy – doświadczonego, ale wciąż pełnego pasji.

Ochrona danych osobowych

W związku z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), stosowane od 25 maja 2018 roku, oraz koniecznością zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami przetwarzania Państwa danych osobowych, Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka sp. p. z siedzibą w Katowicach informuje, że w ramach procesów rekrutacyjnych przetwarza Państwa dane osobowe jako administrator danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej: 

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka sp. p. z siedzibą w Katowicach (ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316630, NIP: 6342698194, REGON: 241056821, numer telefonu: 32 703 99 59, adres e-mail: ochronadanych@durajreck.com (dalej także jako: „Duraj Reck i Partnerzy”).

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji będących w toku procesów rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także, jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę, w celu prowadzenia kolejnych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu spowoduje niemożność uwzględnienia Państwa aplikacji w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Duraj Reck i Partnerzy. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji będących w toku procesów rekrutacji, a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w dalszych procesach rekrutacji, także  później, jednak przez okres nie dłuższy niż 1 rok. Po upływie tego okresu, Państwa dane zostaną usunięte. 

5. Mają Państwo prawo: 

  • żądania od Duraj Reck i Partnerzy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
  • do przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

6. Duraj Reck i Partnerzy z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Duraj Reck i Partnerzy zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Duraj Reck i Partnerzy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

7. Odbiorcą Państwa danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8. Duraj Reck i Partnerzy nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwo w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jeżeli życzą sobie Państwo, by Państwa aplikacja została uwzględniona także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie pod CV poniższej klauzuli zgody, oraz opatrzenie jej podpisem.

Jeżeli na stronie internetowej Duraj Reck i Partnerzy Kancelarii Adwokackiej sp. p. nie widnieją żadne bieżące rekrutacje, również prosimy o umieszczenie pod CV poniższej klauzuli zgody, oraz opatrzenie jej podpisem, by administrator mógł przetwarzać Państwa dane dla celów rekrutacji, które zostaną uruchomione w przyszłości.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy bądź praktyk w katowickiej Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: office@durajreck.com. Informujemy jednocześnie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka sp. p. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 5, moich danych osobowych, w celu prowadzenia przez Spółkę procesów rekrutacyjnych, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Osoby zainteresowane podjęciem pracy bądź praktyk w katowickiej Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: office@durajreck.com. Informujemy jednocześnie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.