01.jpg02.jpg

Specjalizacje

 • Doradztwo korporacyjne
  Doradztwo korporacyjne

  Doradztwo korporacyjne

  powrót

  Obsługując naszych klientów, zawsze mamy na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz zapewnienie prawnego bezpieczeństwa. Dobry generał jest doradcą władcy. Jeśli doradca ma wielką wprawę, kraj staje się mocarstwem. Jeśli doradca jest nieudolny, kraj słabnie. Sun Tzu „Sztuka Wojny” Indywidualne doradztwo, doświadczony zespół, kompleksowość obsługi – to cechy, które wyróżniają nas w codziennej współpracy z klientami. Oferujemy naszym klientom korporacyjnym kompleksową obsługę prawną zarówno w zakresie zakładania spółek i ich oddziałów oraz przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń, jak i przekształcania, łączenia czy przejmowania spółek już istniejących (tzw. transakcje M&A). Ponadto zapewniamy naszym klientom również bieżącą obsługę prawną prac zarządów i rad nadzorczych spółek oraz obsługę zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników (lub walnych zgromadzeń). Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowani specjaliści pozwalają naszym klientom przechodzić przez powyższe procesy w sposób szybki i bezpieczny. Doradztwo korporacyjne obejmuje także obsługę prawną związaną z organizacją finansowania działalności spółek (zarówno przy wykorzystaniu środków własnych, jak i obcych), prowadzenie procesów restrukturyzacji zadłużenia spółek, jak również postępowań upadłościowych i naprawczych. Prowadzimy obsługę prawną niezbędną w bieżącym funkcjonowaniu firmy, w tym m.in.: przygotowywanie ekspertyz, opinii, analiz prawnych, projektów umów i kontraktów, przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, tj. regulaminów, uchwał itp. W imieniu naszych klientów prowadzimy negocjacje dotyczące szerokiego spektrum kontraktów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji, organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi, sądami lub w postępowaniach rozjemczych – od przygotowania stosownych dokumentów po fizyczne reprezentowanie.

  powrót
  Doradztwo korporacyjne
 • Kontrakty handlowe
  Kontrakty handlowe

  Kontrakty handlowe

  powrót

  Dążymy do zabezpieczania interesów naszych klientów w możliwie najwyższym stopniu. W ofercie świadczonych przez kancelarię usług znajdują się również te związane z różnego rodzaju kontraktami handlowymi – od umów sprzedaży, przewozu, robót budowlanych czy korzystania z mienia po duże kontrakty obejmujące realizację obiektów przemysłowych, kompleksów biurowo-handlowych czy też kontrakty zbywania przedsiębiorstw itp. W swojej wieloletniej działalności kancelaria doradzała prawnie w wielu tego rodzaju projektach – zarówno po stronie inwestora, jak i po stronie wykonawcy, dzięki czemu posiadamy szerokie spojrzenie na zagrożenia oraz wyzwania występujące przy umowach danego rodzaju. Potrafiąc przewidzieć ewentualne ryzyka, jesteśmy w stanie im zapobiec już na etapie konstruowania umowy. Często współpraca nawiązana z klientem w celu przygotowania, wynegocjowania i zawarcia umowy kontynuowana jest także na etapie jej realizacji. Opracowując projekty kontraktów handlowych, mamy również na uwadze m.in. kwestie podatkowe związane z danego rodzaju rozwiązaniami cywilnoprawnymi oraz możliwości finansowania realizacji danych projektów.

  powrót
  Kontrakty handlowe
 • Fuzje i przejęcia (M&A) oraz transfer przedsiębiorstw
  Fuzje i przejęcia (M&A) oraz transfer przedsiębiorstw

  Fuzje i przejęcia (M&A) oraz transfer przedsiębiorstw

  powrót

  Specjalizujemy się w obsłudze procesów fuzji i przejęć oraz transferu przedsiębiorstw. Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest również doradztwo oraz reprezentowanie klientów w zakresie fuzji i przejęć spółek (tzw. M&A). Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie połączeń, podziałów oraz przekształceń spółek handlowych oraz zapewniamy obsługę w zakresie sprzedaży i przekształceń przedsiębiorstw. Nasze usługi obejmują cały proces działania, począwszy od sporządzenia planu przekształcenia przez etapy: sporządzenia opinii biegłego rewidenta, zawiadamiania wspólników, podejmowania uchwał przez zgromadzenia (walne zgromadzenia) spółek, na postępowaniu sądowym i ogłoszeniu połączenia (podziału, przekształcenia) skończywszy. Przeprowadzamy również operacje połączeń i przekształceń, polegające na utworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, oraz przenoszenia na te podmioty wszelkich praw i obowiązków dotychczasowych podmiotów. Z powyższym nierozerwalnie wiążą się operacje transferu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Nasza kancelaria oferuje nie tylko kompleksową pomoc prawną w zakresie czynności związanych z szeroko rozumianymi fuzjami, przejęciami i transferem przedsiębiorstw, ale także zapewnia pełną obsługę logistyczną tego procesu poprzez organizację odpowiednich zebrań, a także zapewnienie obsługi notariusza, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, tłumacza przysięgłego oraz specjalistów innych dziedzin, których pomoc w zakresie przeprowadzanych operacji jest niezbędna. Znaczenie kluczowe, z punktu widzenia interesu klienta, ma forma, w jakiej dokonywana jest operacja. Ten sam efekt można osiągnąć, obierając różne drogi (formy) działania. Naszym zadaniem jest opracowanie takiej strategii, która dla klienta jest najbardziej ekonomiczna, biorąc pod uwagę czas trwania, wydatki, obowiązki podatkowe, nakład pracy oraz korzyści i ciężary związane z operacją. Dzięki przygotowywanym przez nas koncepcjom nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze, a cały proces przekształcenia, fuzji czy transferu przedsiębiorstwa przeprowadzany jest dynamicznie i z minimalnym zaabsorbowaniem klienta. W przypadku przejmowania przedsiębiorstw lub całych podmiotów gospodarczych oferujemy naszym klientom przeprowadzenie pełnego audytu due diligence, którego raport końcowy przedstawia stan majątkowy i prawny badanego podmiotu lub przedmiotu oraz zalecenia i ostrzeżenia dotyczące procesu przejęcia. Nasze usługi obejmują również reprezentację klienta przed wszystkimi organami administracji publicznej, z którymi współpraca w ramach procesu przekształcenia (fuzji lub przejęcia) jest niezbędna, a w szczególności z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz z urzędami i izbami skarbowymi.

  powrót
  Fuzje i przejęcia (M&A) oraz transfer przedsiębiorstw
 • Prawo pracy
  Prawo pracy

  Prawo pracy

  powrót

  Usługi świadczone przez naszą kancelarię w zakresie prawa pracy obejmują zarówno indywidualne, jak i zbiorowe prawo pracy, naszymi klientami są zaś i pracodawcy, i pracownicy oraz ich zrzeszenia. Naszych klientów-pracodawców wspomagamy w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania z pracownikiem aż do wygaśnięcia, a także po ustaniu stosunku pracy w zakresie spornego prawa pracy, w tym w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentowaniu pracodawcy w sporze z pracownikiem. Świadczymy także kompleksowe doradztwo w zakresie: relacji ze związkami zawodowymi, fuzji i przejęć związanych z migracją personelu, sporów zbiorowych, konsultacji z reprezentacją pracowników, innych spraw związanych ze stosunkiem pracy. Kancelaria przygotowuje i opiniuje projekty wszelkich aktów prawa pracy, w tym umów, regulaminów, statutów i zarządzeń określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W przypadku planowanych zwolnień, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, kancelaria przeprowadza audyty oceniające dopuszczalność, zgodność z prawem, zasadność oraz możliwość wystąpienia określonych skutków czynności podejmowanych przez pracodawcę. Świadczymy również pomoc prawną w kwestiach optymalizacji zatrudnienia pod względem rozkładu czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, a także pomoc prawną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników.

  powrót
  Prawo pracy
 • Szkody górnicze
  Szkody górnicze

  Szkody górnicze

  powrót

  Prawnicy kancelarii posiadają rozległe doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w procesach dotyczących uzyskiwania odszkodowań od przedsiębiorców górniczych z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych (tzw. szkód górniczych). Nasza kancelaria od samego początku istnienia obsługuje osoby poszkodowane wskutek działań górniczych, w postępowaniach przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym zakłady górnicze. Zapadnięte, pochylone i podtopione grunty, a wraz z nimi posadowione na nich zabudowania, drogi oraz uprawy roślin to na obszarze aglomeracji górnośląskiej powszechny problem. Pomimo, wydawać by się mogło, oczywistej odpowiedzialności spółek zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego i innych kopalin, uzyskanie od tych podmiotów odszkodowania za szkodę wyrządzoną ruchem zakładu górniczego jest niezwykle trudne. Nasza kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu od właścicieli kopalń na rzecz swoich klientów odszkodowań za tzw. szkody górnicze. Obsługa prawna na tej płaszczyźnie obejmuje obligatoryjne postępowanie ugodowe, a w razie jego negatywnego wyniku – również postępowanie sądowe. Reprezentując klienta, dbamy o to, aby szkoda górnicza została przedstawiona w pełni oraz została słusznie wyceniona. Szczególną uwagę zwracamy na przygotowywane przez biegłych sądowych opinie, które stanowią kluczowy dowód w postępowaniu. Nasze doświadczenie obejmuje dziesiątki wygranych procesów o odszkodowania, w kwotach wielokrotnie przewyższających te proponowane przez naszych przeciwników w postępowaniach ugodowych.

  powrót
  Szkody górnicze
 • Dochodzenie roszczeń i windykacja należności
  Dochodzenie roszczeń i windykacja należności

  Dochodzenie roszczeń i windykacja należności

  powrót

  W panujących realiach gospodarczych zmorą przedsiębiorców jest windykacja roszczeń, a w szczególności windykacja należności z tytułu zaległych i nieopłaconych faktur. Pozornie prosta i łatwa ścieżka windykacji należności w rzeczywistości okazuje się długą, żmudną i wyboistą drogą, a dotarcie do celu, jakim jest wyegzekwowanie całej należności, jest skomplikowane. Trudności finansowe wielu przedsiębiorców-dłużników oraz utrwalone przez nich sposoby unikania płacenia należności i przedłużania postępowań sprawiają, że wielu przedsiębiorców-wierzycieli zaczyna zmagać się z trudnościami finansowymi, spowodowanymi niewyegzekwowanymi należnościami. Zespół prawników pracujących w kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych, w tym przede wszystkim roszczeń pieniężnych. Nasze doświadczenie to nie tylko wygrane (niejednokrotnie żmudne) procesy sądowe, ale także skuteczna egzekucja komornicza. Nie wystarczy skierować wniosku o wszczęcie egzekucji, aby wyegzekwować należność. Aktywny udział naszych prawników w postępowaniach egzekucyjnych, a także ich wiedza i umiejętności sprawiają, iż postępowania egzekucyjne, w których reprezentujemy naszych klientów, cieszą się wielokrotnie większą skutecznością niż postępowania pozostawione wyłącznie w gestii organu egzekucyjnego. W ramach kompleksowej obsługi przy windykacji wierzytelności przedstawiamy naszym klientom zbiór złotych zasad postępowania w celu zapobieżenia powstaniu zaległości, zaś w przypadku gdy zaległości już powstaną, przeprowadzamy pełny wywiad gospodarczy oraz kierujemy sprawę na tory właściwych postępowań, w których następnie aktywnie uczestniczymy. W naszych działaniach wykorzystujemy wszystkie możliwe, prawnie przewidziane i dozwolone sposoby działania, nie wyłączając wytaczania wszelkich postępowań ubocznych. Dochodząc roszczeń pieniężnych, zwracamy także uwagę na możliwość egzekwowania odsetek należnych w transakcjach handlowych, które przysługują przedsiębiorcy-wierzycielowi już od 31. dnia po powstaniu należności, niezależnie od przewidzianego w umowie lub na fakturze terminu płatności! Mamy również bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia innych roszczeń na drodze sądowej, w szczególności: roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, roszczeń z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, roszczeń o ochronę własności przemysłowej czy o uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela (tzw. skarga pauliańska). Kompleksowa obsługa obejmuje podjęcie w imieniu klienta próby ugodowej, reprezentację w postępowaniu przed sądem oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

  powrót
  Dochodzenie roszczeń i windykacja należności
 • Dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych
  Dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych

  Dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych

  powrót

  Transakcje handlowe to umowy, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli strony nie przewidziały w umowie terminu zapłaty lub przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres od 31. dnia po spełnieniu swojego świadczenia i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności faktury. Jeżeli dłużnik nie spełnił swojego świadczenia w umówionym terminie lub po pisemnym wezwaniu w przypadku braku terminu zapłaty, wierzyciel może od dnia wymagalności do dnia zapłaty żądać zapłaty odsetek w wysokości równej tzw. odsetkom skarbowym, tj. odsetkom, o których mowa w Ordynacji podatkowej, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki. Obecnie stopa odsetek ustawowych wynosi 13% w stosunku rocznym, zaś stopa odsetek skarbowych wynosi 14,5% w stosunku rocznym. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty w transakcjach handlowych można żądać zapłaty odsetek, nawet w przypadku, gdy faktura nie jest jeszcze wymagalna! Roszczeń z odsetek dochodzi się wraz z kwotą należności głównej na drodze postępowania sądowego, a w razie braku zapłaty pomimo wyroku lub nakazu zapłaty należności egzekwuje komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym. Można również dochodzić przed sądem skapitalizowanej sumy odsetek za pewien okres czasu. Wówczas dozwolone jest naliczanie odsetek od skapitalizowanej sumy odsetek. Prawo wprawdzie stoi po stronie dostawców i usługodawców, ale dochodzenie roszczeń przed sądem to długi i żmudny proces, w którym wygrywa silniejszy. Dlatego niejednokrotnie pomimo oczywistych racji dostawców i usługodawców, występujących samodzielnie przed sądem, przegrywają oni z dużymi kontrahentami, którzy reprezentowani są przez duże kancelarie prawnicze. Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy oferuje Państwu świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie dochodzenia sądowego, dochodzenia roszczeń wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz windykacji zasądzonych kwot. Jesteśmy elastyczni jeżeli chodzi o kształtowanie naszego wynagrodzenia, chętnie zgadzamy się na wynagrodzenie od sukcesu („success fee”).

  powrót
  Dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych
 • Prawo farmaceutyczne
  Prawo farmaceutyczne

  Prawo farmaceutyczne

  powrót

  Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy może poszczycić się bogatym doświadczeniem zdobytym w zakresie obsługi producentów farmaceutycznych, hurtowni farmaceutycznych oraz aptek. Zdobyta w tej dziedzinie wiedza oraz umiejętności mają niebagatelne znaczenie na specyficznym rynku podmiotów farmaceutycznych, gdzie reglamentacja działalności gospodarczej wymaga także znajomości praktyki działania organów państwa. Owocem tych doświadczeń jest wiele sukcesów odniesionych zarówno na gruncie krajowego, jak i międzynarodowego porządku prawnego. Nasza kancelaria obsługuje w szczególności projekty związane z procedurami wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Przedmiotem zainteresowania naszych pracowników jest także szeroko rozumiany marketing produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, a także marketing aptek.

  powrót
  Prawo farmaceutyczne
 • Prawo medyczne
  Prawo medyczne

  Prawo medyczne

  powrót

  Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy specjalizuje się obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Swoją ofertę kierujemy do: podmiotów leczniczych, lekarzy, pacjentów. Podmiotom leczniczym, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, oferujemy: pełną i kompleksową obsługę prawną, obejmującą bieżące doradztwo prawne, obsługę korporacyjną, windykację należności, reprezentację przed sądami i organami administracji itd., reprezentowanie w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w sporach z tym funduszem, obsługę prawną przy zawieraniu umów z NFZ oraz innych umów, związanych z działalnością leczniczą, sporządzanie projektów dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością leczniczą, obsługę w zakresie sporów sądowych, w tym w sporach sądowych z pacjentami o błędy w sztuce lekarskiej, obsługę w zakresie postępowań administracyjnych oraz kontrolnych, oraz obsługę w zakresie rejestracji podmiotów leczniczych. Lekarzom, w ramach obsługi indywidualnej, oferujemy reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych i karnych dotyczących odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej. Nasz zespół reprezentuje lekarzy także w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego. Pacjentom oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym. Ofertę kierujemy w szczególności do pacjentów zakażonych w placówkach leczniczych bakteriami, wirusami lub grzybami oraz pacjentów, którzy doznali krzywdy wskutek nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów medycznych. Oferujemy również pomoc w realizacji zagwarantowanych pacjentowi ustawowo praw, w tym prawa do dokumentacji medycznej.

  powrót
  Prawo medyczne
 • Prawo energetyczne
  Prawo energetyczne

  Prawo energetyczne

  powrót

  W branży energetycznej oferujemy naszym klientom przede wszystkim obsługę w zakresie doradztwa branżowego, reprezentowania w postępowaniu w przedmiocie uzyskania koncesji na obrót paliwami oraz na dostawy energii. Nasz zespół reprezentuje klientów także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności w sprawach odwołań od decyzji Prezesa URE. Usługi świadczone przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy w obszarze energetyki obejmują: przygotowywanie analiz prawnych konkretnych projektów (np. budowy farm wiatrowych), opiniowanie umów, w tym o przyznanie pomocy publicznej na realizację danego projektu, przygotowanie lub opiniowanie projektów umów związanych z konkretnym projektem, w szczególności umów dzierżawy gruntów, umów o dzieło, umów o roboty budowlane (w tym elektryczne) oraz umów z podwykonawcami na dostawy podzespołów itp. W postępowaniach przed Prezesem URE oraz w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (instancja odwoławcza), w celu jak najlepszej reprezentacji interesów naszych klientów, wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w branży, co owocuje korzystnymi dla klientów rozstrzygnięciami w toczących się postępowaniach.

  powrót
  Prawo energetyczne
 • Fotowoltaika
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika

  powrót

  W ramach specjalizacji z zakresu prawa energetycznego naszym klientom oferujemy również pełną obsługę w zakresie doradztwa prawnego przy procesie inwestycyjnym instalacji fotowoltaicznej. Fotowoltaika to dynamicznie rozwijający się sektor energii odnawialnej. Zajmuje się przede wszystkim produkcją energii elektrycznej z promieni słonecznych, przy wykorzystaniu tzw. zjawiska fotowoltaicznego. Przykładowymi rozwiązaniami fotowoltaicznymi są m.in. wszelkiego rodzaju instalacje solarne oraz elektrownie słoneczne. Podmiotom korzystającym z usług naszej kancelarii zapewniamy profesjonalne doradztwo przy przedsięwzięciach gospodarczych związanych z wykorzystaniem dobrodziejstw fotowoltaiki. Doradzamy zarówno inwestorom angażującym własne środki w przedsięwzięcia na rynku fotowoltaicznym, jak i wykonawcom realizującym szczegółowe projekty w tym zakresie. Nasz zespół zajmuje się doradztwem w zakresie nowych regulacji wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii, w szczególności zaś w zakresie wysokości wsparcia w świetle nowej ustawy OZE, możliwości opodatkowania przychodów z instalacji, podatku VAT od systemu gwarantowanej stałej ceny oraz systemu handlu zielonymi certyfikatami. Usługi świadczone przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy w obszarze fotowoltaiki obejmują: przygotowywanie analiz prawnych konkretnych projektów inwestycyjnych, opiniowanie umów, w tym o przyznanie pomocy publicznej na realizację danego projektu, przygotowanie lub opiniowanie projektów umów związanych z konkretnym projektem, w szczególności umów dzierżawy gruntów, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, w tym roboty elektryczne, umów z podwykonawcami na dostawy podzespołów, uwarunkowań prawnych przyłączy do sieci, lokalizacji i możliwości wykonania przyłączenia, pozwoleń na budowę itp. Ponadto nasza kancelaria kompleksowo obsługuje klientów w zakresie doradztwa dotyczącego obowiązujących norm i certyfikatów. Zapewniamy szczegółową analizę problemów prawnych wynikających z ujawnionych błędów projektowo-instalacyjnych, problemów i błędów inwestycyjnych. Przeprowadzamy również analizę sytuacji prawnej gruntu typowanego pod instalacje. Sprawdzamy, czy jest to grunt z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwalającym na nieuciążliwą działalność gospodarczą, czy też teren, który nie daje możliwości realizacji takiej inwestycji. Pomagamy w skonstruowaniu i złożeniu niezbędnych wniosków, w tym wniosku o warunki przyłączenia, uzyskanie decyzji środowiskowej, uzyskanie warunków zabudowy, zgłoszenie budowli lub uzyskanie pozwolenia budowlanego.

  powrót
  Fotowoltaika
 • IT oraz nowoczesne technologie
  IT oraz nowoczesne technologie

  IT oraz nowoczesne technologie

  powrót

  Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w obsłudze projektów z zakresu prawa w branży IT oraz nowoczesnych technologii. Powszechna globalizacja, wywołana m.in. dynamicznym postępem technologicznym, a co za tym idzie – rozwojem nowych środków komunikacji, wymaga innowacyjnego podejścia również w zakresie świadczenia usług prawnych dla klientów działających na rynku nowych technologii czy w branży IT. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów z sektora NT i IT, Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy świadczy szeroki wachlarz usług obejmujących: prawo telekomunikacyjne (w szczególności zaś usługi świadczone drogą elektroniczną), ochronę własności intelektualnej (w tym własności przemysłowej), ochronę danych osobowych oraz informacji niejawnych, ochronę konkurencji ze szczególnym naciskiem na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, a także wszystkie inne dziedziny prawa, których zarówno teoretyczna, jak i praktyczna znajomość jest niezbędna do kompleksowego podejścia do tematu.

  powrót
  IT oraz nowoczesne technologie
 • Prawo karne, karno-skarbowe i karno-gospodarcze
  Prawo karne, karno-skarbowe i karno-gospodarcze

  Prawo karne, karno-skarbowe i karno-gospodarcze

  powrót

  Adwokaci naszej kancelarii posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Stali zarówno po stronie pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego), jak i po stronie obrońcy oskarżonego. Doświadczenie naszego zespołu dotyczy nie tylko klasycznych obron karnych, ale również obrony oskarżonych w procesach o przestępstwa gospodarcze, w tym również o przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe. Świadczenie usług obrońcy obejmuje przygotowanie strategii obrony, a następnie występowanie w charakterze obrońcy przez cały tok procesu karnego, począwszy od postawienia zarzutów, przez całe postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe – pierwszo- i drugoinstancyjne, a także (w razie konieczności) wniesienie i popieranie kasacji, aż po postępowanie wykonawcze. W razie stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia, iż klient padł ofiarą przestępstwa (w szczególności przestępstwa gospodarczego), Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy podejmuje działania zmierzające do pociągnięcia domniemanego sprawcy do odpowiedzialności karnej. W tej kwestii zawiadamiamy o takim podejrzeniu organy ścigania, a następnie reprezentujemy pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Nasze usługi, w razie konieczności, obejmują również wniesienie subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia. O pełnym profesjonalizmie i skuteczności naszej kancelarii świadczą dziesiątki procesów karnych zakończonych korzystnymi dla oskarżonych wyrokami – nierzadko uniewinniającymi.

  powrót
  Prawo karne, karno-skarbowe i karno-gospodarcze
 • Audyty prawno-podatkowe
  Audyty prawno-podatkowe

  Audyty prawno-podatkowe

  powrót

  Nasza kancelaria ma szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów prawno-podatkowych. Na zlecenie naszych klientów – w ramach przeprowadzanych badań audytów prawno-finansowych – pracownicy kancelarii dokonują analiz stanu prawnego pod kątem ewentualnych zagrożeń oraz oceny ryzyka. Identyfikacja nieprawidłowości pozwala zaproponować oraz wdrożyć systemy naprawcze, które mogą znieść lub znacząco ograniczyć istniejące ryzyka prawne. Analiza stanu prawnego badanego podmiotu pozwala nam na sformułowanie wniosków oraz wskazanie elementów, które wymagają korekty, tak aby usprawnić funkcjonowanie danego podmiotu. Przeprowadzane przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy badania prawne połączone są zazwyczaj z planowanymi przez naszych klientów transakcjami nabycia lub zbycia danego podmiotu czy też przejęcia lub połączenia go z innym podmiotem. Rzetelne przeprowadzenie audytu prawno-podatkowego daje możliwość przygotowania optymalnego modelu planowanej transakcji, a także pozwala na wypracowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej.

  powrót
  Audyty prawno-podatkowe
 • Audyty finansowe
  Audyty finansowe

  Audyty finansowe

  powrót

  Nasze usługi oparte są na wiedzy i doświadczeniu biegłych rewidentów. Właściwa ocena sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych ma decydujące znaczenie dla podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Zasadniczą rolę odgrywa tu weryfikacja rzetelności informacji finansowej przez zewnętrznego eksperta. Nasze usługi, oparte na wiedzy i doświadczeniu biegłych rewidentów, obejmują m.in. finansowe due diligence jako podstawową metodę oceny wiarygodności podmiotu gospodarczego przed dokonaniem inwestycji. Przed rozpoczęciem prac, na etapie planowania zaangażowania kancelarii, przeprowadzamy z każdym klientem wnikliwą rozmowę. Takie rozwiązanie pozwala na dobranie właściwego zakresu i rodzaju procedur audytu finansowego w zależności od celu, jaki ma być osiągnięty z punktu widzenia interesu klienta. W efekcie przeprowadzenia finansowego due diligence klient otrzymuje raport z uzgodnionych procedur audytu finansowego sygnowany przez biegłego rewidenta. Zatrudnieni przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy biegli rewidenci posiadają ekspercką wiedzę z zakresu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Gotowi są rozwiązać nawet najtrudniejsze zagadnienie z tego zakresu. Każda inwestycja, transakcja kupna i sprzedaży akcji czy udziałów powinna być poprzedzona wiarygodną wyceną aktywów podmiotu gospodarczego. Nasza kancelaria stosuje w tym obszarze najnowsze osiągnięcia modelowania finansowego oraz zatrudnia ekspertów dających rękojmię wiarygodności wyceny.

  powrót
  Audyty finansowe
 • Optymalizacja podatkowa
  Optymalizacja podatkowa

  Optymalizacja podatkowa

  powrót

  To rozwiązanie pozwalające na obniżenie obciążeń podatkowych firmy i poprawę wyniku finansowego. Czynnikiem, który w coraz większym stopniu kształtuje decyzje przedsiębiorców, staje się optymalizacja podatkowa. Jej wyniki pozwalają usprawnić działalność przedsiębiorstwa, większej struktury gospodarczej lub nawet pojedynczej transakcji pod kątem ustalenia wyniku podatkowego, wykorzystania dostępnych źródeł finansowania i analizy ryzyka podatkowego. Doradzamy w wyborze optymalnego kształtu i przebiegu transakcji gospodarczych oraz w tworzeniu i restrukturyzacji form prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do poszczególnych przedsiębiorstw, grup kapitałowych, bądź z wykorzystaniem jurysdykcji krajów o łagodnym reżimie podatkowym. Nasz zespół wykorzystuje legalne metody optymalizacji. Wybiera te, które są najkorzystniejsze z punktu widzenia działalności naszego klienta. Sugeruje takie konstrukcje podatkowe oraz instytucje cywilnoprawne, które pozwalają na uzyskanie zakładanych efektów biznesowych, przy jednoczesnym osiągnięciu realnych korzyści ekonomicznych.

  powrót
  Optymalizacja podatkowa
 • Nieruchomości i inwestycje budowlane
  Nieruchomości i inwestycje budowlane

  Nieruchomości i inwestycje budowlane

  powrót

  Nasza kancelaria świadczy usługi związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości. Zapewniamy nie tylko doradztwo prawne, ale również pomoc przy uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych i zezwoleń. Przygotowujemy także umowy dotyczące planowanych inwestycji. Świadczymy usługi prawne związane z korzystaniem z nieruchomości i zarządzaniem nimi. Doświadczeni w tej dziedzinie prawnicy przygotowują niezbędne umowy oraz wszelkie dokumenty, zwracając jednocześnie uwagę na podatkowe i finansowe aspekty inwestycji. Jako kancelaria świadcząca kompleksowe usługi prawne zajmujemy się także doradztwem prawnym związanym z uzyskaniem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań zabezpieczanych na nieruchomościach oraz doradztwem w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania (w formie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itd.). Nasza obsługa prawna obejmuje doradztwo na wszystkich etapach procesu, począwszy od negocjacji, przez proces przygotowania inwestycji, na etapie jej wykonania i odbioru skończywszy.

  powrót
  Nieruchomości i inwestycje budowlane
 • Zasiedzenie nieruchomości
  Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  powrót

  Nieprzerwane posiadanie samoistne nieruchomości przez określony czas przez osobę niebędącą jej właścicielem prowadzi do zasiedzenia nieruchomości. Zasiedzenie jest jednym z przewidzianych w Kodeksie cywilnym sposobów nabycia nieruchomości i następuje z mocy prawa z upływem ostatniego dnia przewidzianego prawem terminu. Wymagany do zasiedzenia okres czasu to 20 lat nieprzerwanego posiadania w dobrej wierze lub 30 lat posiadania w złej wierze. Upływ powyższych terminów skutkuje z mocy prawa nabyciem nieruchomości przez jej posiadacza, zaś orzeczenie sądowe jedynie ten fakt potwierdza. Posiadaczem samoistnym nieruchomości jest osoba (osoba fizyczna, osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna), która korzysta z niej jak właściciel i, w odróżnieniu od posiadacza zależnego, nie posiada praw do nieruchomości jako użytkownik, najemca, dzierżawca, korzystający itp. W dobrej wierze posiada nieruchomość ta osoba, która posiadała nieruchomość w błędnym przekonaniu, iż jest jej właścicielem. Z kolei posiadaczem w złej wierze jest ten, kto zdaje sobie sprawę, że nieruchomość nie jest jego własnością, a mimo to ją użytkuje. Uczestnikami postępowania są dotychczasowi właściciele zasiedzianej nieruchomości. Wprawdzie nabycie nieruchomości następuje z mocy prawa, jednak potrzebne jest deklaratoryjne orzeczenie sądu, które stwierdza ten fakt i jest wydawane przez sąd cywilny w postępowaniu nieprocesowym, z wniosku nabywcy nieruchomości. W praktyce postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia jest postępowaniem długotrwałym, monotonnym i trudnym. Nierzadko łączy się z koniecznością uregulowania stanu prawnego nieruchomości, który od dziesiątek lat nie był regulowany, albo z koniecznością odtworzenia zaginionych akt ksiąg wieczystych. Częstym problemem jest również wykazanie nieprzerwanego okresu użytkowania nieruchomości lub też pozostawania posiadacza w dobrej wierze. Doświadczenie oraz wytrwałość zespołu Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy pozwala na skuteczne prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości i uzyskiwanie korzystnych dla klienta orzeczeń. Wiedza i umiejętności członków naszego zespołu prawniczego, w połączeniu ze szczegółowym stanem faktycznym sprawy, pozwalają z góry ocenić szanse na osiągnięcie pozytywnego wyniku sprawy oraz na opracowanie właściwej strategii działania.

  powrót
  Zasiedzenie nieruchomości
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem tzw. półkowego
  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem tzw. półkowego

  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem tzw. półkowego

  powrót

  Merytoryczne przygotowanie oraz sprawdzone w praktyce strategie procesowe gwarancją skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu tzw. półkowego.

  Opłaty półkowe to potoczna nazwa dla wszelkich opłat (z wyjątkiem marży handlowej), które sklepy wielkopowierzchniowe pobierają od dostawców za przyjęcie towaru do sprzedaży. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że m.in. czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Przedsiębiorcy handlowi bezprawnie pobierają opłaty półkowe od dostawców, uzależniając jednocześnie od tego sprzedaż ich towarów w swoich jednostkach handlowych. 

  Za naruszenie zakazu nieuczciwej konkurencji ustawa przewiduje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy handlowego względem dostawcy, dostarczając uprawnionym różnorodne narzędzia prawne. Dostawca będący ofiarą czynu nieuczciwej konkurencji może m.in. dochodzić przed sądem od przedsiębiorcy handlowego: zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, zwrotu bezpodstawnie pobranych korzyści. Prawo wprawdzie stoi po stronie dostawców, ale dochodzenie roszczeń przed sądem to długi i żmudny proces, w którym wygrywa silniejszy. Dlatego niejednokrotnie pomimo oczywistych racji dostawcy, występując samodzielnie przed sądem, przegrywają z właścicielami super- i hipermarketów reprezentowanymi przez duże kancelarie prawnicze.

  Katowicka Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy wychodzi naprzeciw problemom małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w ww. sporach – popartemu licznymi wyrokami sądów powszechnych i arbitrażowych – jesteśmy w stanie pomóc dostawcom w sprawach związanych ze zwrotem opłat poniesionych w wyniku nawiązania współpracy z dużymi sieciami. Dotyczy to opłat m.in. za: usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, intensyfikację współpracy handlowej, konsultacje handlowe, budżety promocyjne, edycję folderu promocyjnego, opiekę asortymentową, usługi CRM, wynajem końca półki, logistykę i transport, bonusy bezwarunkowe i warunkowe, wyprzedaż artykułów konkurencji, rabaty potransakcyjne z tytułu optymalizacji zamówień i dostaw, otwarcie nowego super- lub hipermarketu, wprowadzenie nowego produktu czy opłat z tytułu obsługi merchandisingowej i za dostęp do różnych systemów informatycznych sieci i wielu, wielu innych. 

  Ponadto pomagamy w prowadzeniu negocjacji z sieciami sklepów wielkopowierzchniowych w celu zoptymalizowania współpracy pomiędzy nimi a dostawcami.

  powrót
  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem tzw. półkowego
 • Prawo antymonopolowe oraz ochrona praw konsumentów
  Prawo antymonopolowe oraz ochrona praw konsumentów

  Prawo antymonopolowe oraz ochrona praw konsumentów

  powrót

  W ramach obsługi prawnej katowicka Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy podejmuje działania mające na celu ochronę klientów przed bezprawnymi, negatywnymi działaniami uczestników rynku. Tym samym przeciwdziałamy praktykom ograniczającym konkurencję. Naszymi klientami są zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Uczestniczymy w postępowaniach wyjaśniających, postępowaniach antymonopolowych oraz postępowaniach w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stojąc po stronie przedsiębiorców, bronimy ich interesów – walczymy z porozumieniami ograniczającymi konkurencję, czyli zmowami silniejszych przedsiębiorców przeciwko ich słabszym konkurentom. Bronimy naszych klientów przed przedsiębiorcami nadużywającymi pozycji dominującej. Stoimy też po drugiej stronie i bronimy naszych klientów przed nieprawdziwymi podejrzeniami o stosowanie praktyk ograniczających konkurencję oraz nadużywanie pozycji dominującej. Ponadto reprezentujemy naszych klientów przedsiębiorców w postępowaniach antymonopolowych dotyczących koncentracji, w szczególności zaś przy obsłudze przedsiębiorców podczas procesów fuzji. Z kolei działając po stronie konsumentów, reprezentujemy klientów, których prawa, gwarantowane przepisami polskiego prawa oraz aktami prawnymi Unii Europejskiej, zostały naruszone przez bezprawne działanie przedsiębiorców. W szczególności zaś bronimy interesu konsumentów, którzy padli ofiarą nieuczciwych działań przedsiębiorców, polegających na stosowaniu nieprecyzyjnych wzorców umów (regulaminów, taryf, cenników itp.), niejasnych sformułowań umownych oraz niekorzystnych treści umów, zapisanych drobnym druczkiem. Konsumentów chronimy także przed bezprawnym unikaniem przez przedsiębiorców sprzedawców odpowiedzialności z tytułu wad rzeczy sprzedanej (niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową).

  powrót
  Prawo antymonopolowe oraz ochrona praw konsumentów
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
  Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

  Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

  powrót

  Świadczymy kompleksowe usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno - prywatnego. Proces przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga nie tylko fachowej wiedzy związanej z przedmiotem zamówienia, ale także sprawnego poruszania się w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz licznych aktów wykonawczych. Nie ułatwiają tego ani częste nowelizacje ustawy, ani zmieniające się i niezwykle bogate orzecznictwo sądowe i administracyjne. Również wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne, czytając ogłoszenia, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przygotowując ofertę wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez zamawiających czy wreszcie stając się czynnym uczestnikiem postępowań, bez gruntownej znajomości przepisów mogą nie być w stanie podołać konkurencji Zakres usług Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy adresowanych do zamawiających obejmuje przygotowanie, analizę i opiniowanie treści ogłoszeń oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opiniowanie czynności zamawiającego, pism adresowanych do wykonawców, bieżące konsultacje dotyczące wszystkich aspektów udzielanego zamówienia publicznego, w tym analizę i opiniowane dokumentów składanych przez wykonawców oraz przygotowanie i opiniowanie projektów umów. Reprezentujemy zamawiających przed organami kontroli, a także zapewniamy opiekę prawną zarówno w trakcie postępowania, jak i przy wszelkich czynnościach pokontrolnych. Z kolei zakres usług naszej kancelarii adwokackiej, które adresujemy do wykonawców, zawiera analizę i opiniowanie treści ogłoszeń oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym projektów zapisów umów pod kątem zgodności z przepisami oraz zasadności wymagań zamawiających, analizę i opiniowanie treści ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wszelkich dokumentów składanych w postępowaniu pod kątem zgodności z przepisami oraz wymogami stawianymi przez zamawiających, a także przygotowanie, wnoszenie oraz popieranie środków ochrony prawnej, tj. odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądów okręgowych. Reprezentujemy wykonawców w sporach z zamawiającymi w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Nasza kancelaria świadczy także obsługę prawną projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności zaś oferujemy doradztwo w zakresie procedur wyboru partnera prywatnego, zakładania i obsługi spółek celowych, przygotowania, analizy i opiniowania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także opiekę prawną na etapie realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego.

  powrót
  Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
 • Rynek Kapitałowy
  Rynek Kapitałowy

  Rynek Kapitałowy

  powrót

  Dla najbardziej wymagającej grupy klientów proponujemy usługi związane z obszarem rynku kapitałowego. Najczęstszą potrzebą klientów/przedsiębiorców w tym zakresie jest emisja obligacji służących do finansowania inwestycji. Zapewniamy zarówno wsparcie formalnoprawne, jak i kompleksową obsługę emisji obligacji łącznie z jej plasowaniem. W tym ostatnim wypadku oceniamy atrakcyjność projektu i angażujemy się jedynie w przypadku szans powodzenia emisji. Oprócz klasycznego instrumentu finansowego jakim jest obligacja, jesteśmy w stanie pomóc w kreacji każdego innego instrumentu finansowego, służącemu poszukiwaniu współinwestorów do finansowania atrakcyjnego celu inwestycyjnego. Nasi specjaliści uczestniczyli w projektach emisji akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych na kwotę ponad miliarda złotych, nierzadko tworząc oryginalne instrumenty dopasowane do potrzeb Klienta i/bądź jednostkowych transakcji oraz podmioty je emitujące (SPV), także w postaci funduszy inwestycyjnych. Równie chętnie i profesjonalnie ocenimy wszelkie instrumenty finansowe będące przedmiotem zainteresowania inwestycyjnego naszych Klientów. 

  powrót
  Rynek Kapitałowy
 • Dotacje UE
  Dotacje UE

  Dotacje UE

  powrót

  Na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu UE 82,5 mld euro na środki polityki spójności. Mimo, iż programy, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie, często stanowią kontynuację rozwiązań znanych nam z poprzedniej perspektywy, tym niemniej szereg zmian w nich zawartych w istotny sposób zmniejsza atrakcyjność oraz dostępność tych środków. Następcą najbardziej znanego i skierowanego do przedsiębiorców Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest PO Inteligentny Rozwój (PO IR). POIR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Właśnie w obszarze tego programu zapewniamy profesjonalne, wyspecjalizowane doradztwo, bez względu na instytucję ogłaszającą konkurs (NCBiR/PARP/BGK/MR). 

  powrót
  Dotacje UE
Certyfikaty
Ikona certyfikat pobierz

Daniel Reck Certyfikat - polisa PZU

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz ubezpieczenia dodatkowego na łączną sumę 1 250 000 EURO.

Ikona certyfikat pobierz

Tomasz Duraj - Certyfikat polisa PZU

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz ubezpieczenia dodatkowego na łączną sumę 1 250 000 EURO.

Regionalna Izba Gospodarcza
Odsetki
Fuzje i przejecia
Zrzeszenie prawników polskich
RODO
Notus