Prawo karne, karno-skarbowe i karno-gospodarcze

Prawo karne, karno-skarbowe i karno-gospodarcze

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Ilość zdarzeń życia codziennego, które mogą skutkować zastosowaniem norm prawa karnego jest ogromna. Nawet jeśli są to tylko sytuacje o pewnym potencjale przekwalifikowania się w sprawę karną, konieczne jest traktowanie ich z największą ostrożnością. Newralgicznym momentem są już pierwsze czynności podejmowane przez organy ścigania (najczęściej nawet przed formalnym wszczęciem postępowania karnego). Wielką wagę mają również pierwsze oświadczenia – nawet te nieprotokołowane – składane przez osobę, która jako potencjalny sprawca, może znaleźć się w przyszłości w kręgu zainteresowania organów ścigania.

W takich sytuacjach doradzamy szybki kontakt z profesjonalnym i doświadczonym reprezentantem, ponieważ źle poprowadzona sprawa karna już w początkowym stadium, to najczęściej ogromne komplikacje, i to nie tylko w kontekście wymierzenia potencjalnej kary. Adwokat podejmie się obrony poprzez szczegółową analizę udostępnionych mu materiałów postępowania, weźmie udział w czynnościach przesłuchania oraz pozostałych czynnościach postępowania.

Dlaczego my?

90 proc. – w aż tylu prowadzonych przez nas sprawach, wnioski prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania zostały odrzucone. Ewentualnie zastosowany areszt uchylany jest przez sąd II instancji w wyniku złożonego przez nas zażalenia.

Jesteśmy także niezwykle skuteczni w walce o należne odszkodowania dla naszych klientów. Zawsze ubiegamy się o najwyższe możliwe odszkodowanie. W sumie wywalczyliśmy dla klientów ponad x mln zł odszkodowania.

Co oferujemy?

– wsparcie w newralgicznych momentach, np. w trakcie zatrzymania, czy też stosowania środków zapobiegawczych, takich jak tymczasowe aresztowanie,

– obronę podejrzanego podczas postępowania przygotowawczego i sądowego,

– reprezentowanie pokrzywdzonego przed sądem na wszystkich etapach postępowania,

– obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym,

– pomoc polegająca na udzielaniu porad prawnych oraz przygotowywaniu pism procesowych, jak np. apelacje, wnioski, zażalenia, kasacje.

Wybrane specjalizacje:

1| Nadużycie zaufania oraz przestępstwa gospodarcze (np. niegospodarność, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, korupcja itp.).

W sprawach o nadużycie zaufania (z art. 296 kk) z sukcesem borykaliśmy się z problemami wystąpienia znamienia czynu w postaci skutku (wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, bądź bezpośredniego niebezpieczeństwa jej wyrządzenia). Prawidłowa ocena zachowania osoby zarządzającej najczęściej wymaga specjalistycznej wiedzy (ocena ryzyka, ocena krótkoterminowej straty w perspektywie przyszłego zysku). Dlatego też współpracujemy ze specjalistami z zakresu badania działalności i kondycji przedsiębiorstw, biegłymi rewidentami. W efekcie jesteśmy w stanie wysuwać rzeczowe argumenty, nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach gospodarczych. W sprawach, gdzie znamieniem czynu jest zagrożenie niewypłacalnością lub upadłością (np. art. 300 i nast. kk.) podejmowaliśmy z sukcesami podobną taktykę obronną.

2| Przestępstwa wynikające z kodeksu karnego skarbowego. (np. oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy, tzw. karuzele podatkowe, działania na szkodę podmiotów gospodarczych).

Jesteśmy na bieżąco z orzecznictwem sądów krajowych (w tym administracyjnych) oraz orzecznictwem TS UE, związanym z problematyką podatków pośrednich. W naszych sprawach staramy się kształtować orzecznictwo sądów krajowych dążąc do jego uzgodnienia ze standardami orzecznictwa TS UE, które bardziej sprzyja podatnikom.

3| Przestępstwa komunikacyjne

Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami, którzy na nasze zlecenie sporządzają opinie w sprawach, gdzie możliwe jest podważenie niekorzystnej dla Klienta opinii procesowej. Jest to szczególnie istotne w sprawach, gdzie rekonstrukcja zdarzenia komunikacyjnego odbywa się w oparciu o wnioski wynikające z opinii biegłych.

4|  Postępowania z zakresu prawa karnego wykonawczego

Uczestniczymy w sprawach m.in. o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia i przerwy w wykonaniu kary, a także w sprawach dotyczących warunkowego, przedterminowego zwolnienia czy dozoru elektronicznego.

5| Obrona osób poszukiwanych, zwalczamy podstawy wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania 

W realiach swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej, wiele osób, które zostały w Polsce skazane na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, opuszcza Polskę. Wynika to często z nieświadomości zagrożenia zarządzenia wykonania kary zawieszonej. Nie wykonując nawet najbardziej błahego obowiązku (np. naprawienia niewielkiej szkody), osoba taka znajduje się w sytuacji, w której uruchamiane są wobec niej środki przymusu, które na polecenie RP wykonywane są przez państwo obce (np. ENA). W takich sprawach pomagamy klientom w „odwróceniu” niekorzystnych zdarzeń, które miały miejsce na terenie Polski. Współpracujemy przy tym z kancelariami międzynarodowymi, które równocześnie w potencjalnym miejscu zatrzymania, podejmują odpowiednie działania na rzecz Klienta.

Odszkodowania

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, dochodzone od Skarbu Państwa, w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

1| Odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa,

można dochodzić również – o czym często się zapomina – w sytuacji, kiedy oskarżony w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji, zostaje uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, bądź też po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie zostaje umorzone. Prowadzimy także postępowania na rzecz osób uprawnionych do odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku śmierci oskarżonego.

2| Ponadto kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie związane z popełnionymi czynami zabronionymi,

np. zadośćuczynienia za spowodowanie uszkodzenia ciała lub śmierci czy zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone w wypadkach komunikacyjnych zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym w ramach procedur ubezpieczyciela, jak i w postępowaniu przed sądem powszechnym. Uzyskujemy odszkodowania z umów ubezpieczenia, w przypadku zdarzeń, które nie są bezpośrednio związane z postępowaniem karnym.

Poradnik masz prawo