Martyna Cichoń

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa farmaceutycznego.

Posiada doświadczenie w sprawach karnych i karnoskarbowych, w występowaniu zarówno w charakterze obrońcy oskarżonych, jak i pełnomocnika osób pokrzywdzonych.

Do kręgu jej zainteresowań należą również sprawy z zakresu prawnej ochrony zwierząt oraz prawa własności intelektualnej.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podczas studiów działała w Sekcji Praw Zwierząt Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie świadczyła pomoc dla organizacji działających na rzecz zwierząt oraz osób fizycznych.

Stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Posługuje się językiem angielskim.

Magdalena Czech

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz studentka studiów podyplomowych na kierunku Compliance officer – compliance audyt w przedsiębiorstwie prowadzonym na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Ponadto ukończyła szereg kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,  m.in. z zakresu obsługi przedsiębiorców, podatków, urlopów wypoczynkowych oraz urlopów bezpłatnych. 

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Głównie specjalizuje się w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, m.in. w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń i fundacji, a w szczególności zajmuje się: 

·       opracowywaniem dokumentów założycielskich spółek, stowarzyszeń czy fundacji,

·       uczestniczeniem w procesie powstawania podmiotów m.in. zawieraniem statutów oraz umów spółek przed notariuszem, reprezentowaniem przed sądami w postępowaniach rejestrowych,

·       obsługą bieżących spraw korporacyjnych (przygotowywaniem uchwał, opracowywaniem wszelkich zmian w umowach spółek, statutach, zmian w zakresie struktury właścicielskiej spółek, w organach reprezentacji, nadzoru, zmian w zakresie prokury), opracowywaniem wszelkich dokumentów towarzyszących funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (regulaminów, aktów wewnętrznych),

·       organizowaniem Zgromadzeń Wspólników oraz przygotowywaniem protokołów Zgromadzeń Wspólników, zapewnia również wsparcie klientom na Zgromadzeniach Wspólników,

·       organizowaniem posiedzeń rad nadzorczych i zarządów,

·       uczestniczeniem w procesach transformacyjnych spółek (podziałach, łączeniach, przekształceniach spółek),

·       uczestniczeniem w likwidacji podmiotów gospodarczych,

·       udzielaniem pomocy w zakresie nabycia i zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,

·      przygotowywaniem dokumentacji potrzebnej do zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz udzielaniem pomocy w zgłoszeniu sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego, 

·       udzielaniem pomocy przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności,

·       przeprowadzaniem audytów prawnych, due dilligance,

·       sporządzaniem i opiniowaniem umów,

·       przygotowywaniem wniosków do rejestru zastawów oraz wniosków o wpis do ksiąg wieczystych,

·       reprezentowaniem klientów przed właściwymi sądami oraz organami administracji publicznej.  

Posługuje się językiem angielskim.

Przejdź do góry