Zespół

Martyna Kasperska

Associate

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Jej praktyka zawodowa obejmuje doradztwo w toku postępowań cywilnych, a w kręgu jej zainteresowań znajduje się w szczególności prawna ochrona dóbr osobistych oraz sądownictwo polubowne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz laureatka nagrody naukowej im. Profesora W. Pańki dla najlepszego absolwenta studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w obszarze nauk prawnych.

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół