Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez spółkę Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach (ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316630, NIP: 6342698194, REGON: 241056821 (dalej także jako: ?Duraj Reck i Partnerzy?).

Duraj Reck i Partnerzy przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ? dalej: ?RODO?).

Duraj Reck i Partnerzy z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Duraj Reck i Partnerzy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z powołanym w Duraj Reck i Partnerzy inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem      e-mail: ochronadanych@durajreck.com.

 

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Duraj Reck i Partnerzy gromadzi i przetwarza dane osobowe:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy przez Duraj Reck i Partnerzy.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnienia roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

  • żądania od Duraj Reck i Partnerzy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy administratora danych, współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo ? podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Duraj Reck i Partnerzy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Duraj Reck i Partnerzy nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.