„Produkt bezglutenowy” z… glutenem? Okazuje się, że zgodnie z prawem: tak

10 Maj 2019

Obecność alergenów w kupowanych produktach żywnościowych stanowi niezwykle istotne kryterium wyboru dla wielu konsumentów. Niezależnie od tego, czy na skład produktu zwracamy uwagę z przyczyn ideologicznych, zdrowotnych czy po prostu z uwagi na styl życia, oczekujemy dokładnych, precyzyjnych i przede wszystkim zgodnych z prawdą informacji na etykietach produktów.

czytaj więcej

Zakaz konkurencji dla lekarzy

15 Kwiecień 2019

Zakaz konkurencji dla lekarzy Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponadto dopuszczalne jest również prowadzenie działalności leczniczej w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej praktyki lekarskiej. Niezależnie od tego, nadal popularne jest zatrudnianie lekarzy na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Omawiamy sytuację lekarzy zatrudnionych na umowie o pracę oraz dodatkowo świadczących usługi na rzecz innych podmiotów w kontekście umów o zakazie konkurencji.

czytaj więcej

Składanie zapotrzebowania na leki. Co trzeba wiedzieć?

8 Kwiecień 2019

Apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego, w której uprawnione osoby świadczą usługi farmaceutyczne. Najbardziej charakterystyczną z nich jest wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zgodnie z art. 96 ustawy Prawo farmaceutyczne produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne mogą być wydane z apteki ogólnodostępnej wyłącznie przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień zawodowych. Produkty farmaceuta lub technik może wydać na podstawie recepty, bez recepty lub na podstawie zapotrzebowania, a w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta – także na podstawie recepty wystawionej przez farmaceutę.

czytaj więcej

Nawet do 3 lat więzienia za nieujawnienie przestępstwa pedofilii

28 Marzec 2019

Skala problemu wykorzystywania seksualnego dzieci poniżej 15 roku życia wciąż nie została dokładnie zdefiniowana. Bez wątpienia duży wpływ na to ma fakt, że przestępstwo wymierzone jest przeciwko bardzo młodym osobom, które w wyniku przeżywanej traumy, często nie są w stanie poinformować dorosłych o tym, czego doświadczyły. Dlatego tak istotne jest stworzenie rozwiązań prawnych, które sprzyjałyby zwiększeniu ilości ujawnianych przypadków pedofilii. Pierwszy krok w tym kierunku może stanowić zeszłoroczna nowelizacja kodeksu karnego. 

czytaj więcej

Zasady i tryb postępowania w sprawie szkód górniczych

19 Marzec 2019

Właściciel nieruchomości nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec działalności górniczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa, może jednak żądać naprawienia szkody wyrządzonej wskutek takiej działalności. Odpowiedzialność za tego rodzaju szkody ponosi podmiot prowadzący kopalnię.

czytaj więcej

Jak odzyskać dług? Oto najważniejsze sposoby windykacji

11 Marzec 2019

Co do zasady większość kontrahentów na bieżąco reguluje swoje zobowiązania umowne. Niestety zdarzają się również takie przypadki, gdzie pomimo upływu terminu płatności na konto nie wpływają pieniądze, a kontakt telefoniczny z klientem – do tego momentu bezproblemowy – urywa się. W obliczu takiej sytuacji pojawia się jedno pytanie – jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który nie płaci swoich zobowiązań?

czytaj więcej

Nawet 600 € odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot

4 Marzec 2019

Wymarzony urlop na horyzoncie: pakowanie walizek, wyjazd na lotnisko, odprawa i – nierzadko na końcu – opóźniony lot. Co w takiej sytuacji może zrobić poszkodowany pasażer? Z pomocą przychodzi Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania bądź dużego opóźnienia lotów.

czytaj więcej

Ochrona prawna dla lekarza

25 Luty 2019

Zgodnie z informacją opublikowaną w kwietniu bieżącego roku przez Prokuraturę Krajową w 2017 roku prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych, czyli aż o 15% więcej aniżeli w roku 2016, kiedy to prowadzonych było 4963 postępowań tego rodzaju. Należałoby dodać, iż spośród tych spraw znaczącą cześć stanowiły sprawy ze skutkiem w postaci śmierci poszkodowanego pacjenta, co potęguje powagę tego problemu. W tym miejscu warto wyjaśnić samo pojęcie błędu medycznego, czy też błędu w sztuce medycznej. Co prawda określenie to nie doczekało się definicji legalnej sformułowanej przez ustawodawcę w aktach prawnych, jednak zostało one dookreślone w judykaturze. Zwykle przyjmuje się, iż błąd medyczny oznacza działanie w zakresie diagnozy i terapii, które jest niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym.

czytaj więcej

O urlopie wypoczynkowym słów kilka

14 Luty 2019

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu, pracownikowi ze stażem pracy dłuższym niż 10 lat – 26 dni. 

czytaj więcej

Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji

7 Luty 2019

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakazane jest działanie polegające na ,,pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”. Stwierdzenie to dotyczy tzw. „opłat półkowych”, niejednokrotnie bezprawnie narzucanych przez duże sieci handlowe na producentów jako warunek podjęcia współpracy i sprzedaży produktów w sklepach.

czytaj więcej