Zakaz konkurencji dla lekarzy

15 Kwiecień 2019

Zakaz konkurencji dla lekarzy Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponadto dopuszczalne jest również prowadzenie działalności leczniczej w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej praktyki lekarskiej. Niezależnie od tego, nadal popularne jest zatrudnianie lekarzy na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Omawiamy sytuację lekarzy zatrudnionych na umowie o pracę oraz dodatkowo świadczących usługi na rzecz innych podmiotów w kontekście umów o zakazie konkurencji.

czytaj więcej

Ochrona prawna dla lekarza

25 Luty 2019

Zgodnie z informacją opublikowaną w kwietniu bieżącego roku przez Prokuraturę Krajową w 2017 roku prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych, czyli aż o 15% więcej aniżeli w roku 2016, kiedy to prowadzonych było 4963 postępowań tego rodzaju. Należałoby dodać, iż spośród tych spraw znaczącą cześć stanowiły sprawy ze skutkiem w postaci śmierci poszkodowanego pacjenta, co potęguje powagę tego problemu. W tym miejscu warto wyjaśnić samo pojęcie błędu medycznego, czy też błędu w sztuce medycznej. Co prawda określenie to nie doczekało się definicji legalnej sformułowanej przez ustawodawcę w aktach prawnych, jednak zostało one dookreślone w judykaturze. Zwykle przyjmuje się, iż błąd medyczny oznacza działanie w zakresie diagnozy i terapii, które jest niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym.

czytaj więcej

Błąd medyczny: pacjent może i powinien ubiegać się o odszkodowanie

24 Styczeń 2019

Naruszenie integralności cielesnej polegającej na naruszeniu tkanek organizmu lub wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta w wyniku tzw. „błędu medycznego”, może dla pacjenta oznaczać szereg negatywnych skutków. Począwszy od bólu fizycznego, cierpienia, przez kosztowane leczenie, rehabilitację, aż po utratę możliwości pracowania i zarabiania. Obowiązujące przepisy prawa przewidują skuteczne mechanizmy działania, umożliwiające dochodzenie należnych poszkodowanemu pacjentowi świadczeń pieniężnych.

czytaj więcej