Zespół

Magdalena Czech

Junior Associate

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz studentka studiów podyplomowych na kierunku Compliance officer – compliance audyt w przedsiębiorstwie prowadzonym na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Ponadto ukończyła szereg kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,  m.in. z zakresu obsługi przedsiębiorców, podatków, urlopów wypoczynkowych oraz urlopów bezpłatnych. 

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Głównie specjalizuje się w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, m.in. w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń i fundacji, a w szczególności zajmuje się: 

·       opracowywaniem dokumentów założycielskich spółek, stowarzyszeń czy fundacji,

·       uczestniczeniem w procesie powstawania podmiotów m.in. zawieraniem statutów oraz umów spółek przed notariuszem, reprezentowaniem przed sądami w postępowaniach rejestrowych,

·       obsługą bieżących spraw korporacyjnych (przygotowywaniem uchwał, opracowywaniem wszelkich zmian w umowach spółek, statutach, zmian w zakresie struktury właścicielskiej spółek, w organach reprezentacji, nadzoru, zmian w zakresie prokury), opracowywaniem wszelkich dokumentów towarzyszących funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (regulaminów, aktów wewnętrznych),

·       organizowaniem Zgromadzeń Wspólników oraz przygotowywaniem protokołów Zgromadzeń Wspólników, zapewnia również wsparcie klientom na Zgromadzeniach Wspólników,

·       organizowaniem posiedzeń rad nadzorczych i zarządów,

·       uczestniczeniem w procesach transformacyjnych spółek (podziałach, łączeniach, przekształceniach spółek),

·       uczestniczeniem w likwidacji podmiotów gospodarczych,

·       udzielaniem pomocy w zakresie nabycia i zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,

·      przygotowywaniem dokumentacji potrzebnej do zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz udzielaniem pomocy w zgłoszeniu sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego, 

·       udzielaniem pomocy przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności,

·       przeprowadzaniem audytów prawnych, due dilligance,

·       sporządzaniem i opiniowaniem umów,

·       przygotowywaniem wniosków do rejestru zastawów oraz wniosków o wpis do ksiąg wieczystych,

·       reprezentowaniem klientów przed właściwymi sądami oraz organami administracji publicznej.  

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół