Kategoria: Specjalizacje

Dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy specjalizuje się w odzyskiwaniu należności z tytułu odsetek w transakcjach handlowych. Transakcje handlowe to umowy, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kogo dotyczą terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

 • przedsiębiorców (w tym także przedsiębiorców zagranicznych i ich oddziałów),
 • osób wykonujących wolny zawód,
 • podmiotów wykonujących działalność rolniczą,
 • podmiotów podlegających Prawu Zamówień Publicznych.

Nie dotyczą natomiast:

 • długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego,
 • umów, których przedmiotem są czynności bankowe,
 • umów, których stronami są wyłącznie podmioty sektora finansów publicznych.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku w polskim prawie rozróżniamy następujące rodzaje odsetek:

 • odsetki ustawowe przysługujące wierzycielowi na podstawie art. 359 Kodeksu cywilnego, należą się, gdy wynika to z czynności prawnej, ustawy albo orzeczenia sądu lub decyzji innego organu. Stopa odsetek ustawowych jest równa stopie referencyjnej NBP powiększonej 3,5 %. Obecnie jest to 5% (1,5% + 3,5%),
 • odsetki ustawowe przysługujące wierzycielowi na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego za przekroczenie terminu płatności przez dłużnika. Stopa tych odsetek jest równa stopie referencyjnej NBP powiększonej o 5,5%. Obecnie stopa odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7% (1,5% + 5,5%),
 • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych to odsetki przysługujące wierzycielowi w transakcjach handlowych, na podstawie przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wysokość tych odsetek jest równa stopie referencyjnej NBP powiększonej o 8%, czyli obecnie 9,5%,
 • tzw. „odsetki skarbowe”, czyli odsetki za zwłokę na podstawie art. 56 Ordynacji Podatkowej. Stopa tych odsetek jest równa 200% stopy lombardowej NBP powiększonej o 2%, jednak nie mniej niż 8%. Obecnie stopa ta wynosi 8%.

Przed dniem 1 stycznia 2016 roku rozróżniane były jedynie dwa rodzaje odsetek:

 • odsetki ustawowe ustalane przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, 
 •  „odsetki skarbowe”, ustalane na podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej, których stopa jest równa 200% stopy lombardowej NBP powiększonej o 2%, jednak nie mniej niż 8%.

Do transakcji zawartych przed 1 stycznia 2016 roku mają zastosowanie zarówno odsetki ustawowe jak i skarbowe, natomiast do transakcji zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 mają zastosowanie odsetki ustawowe (na podstawie art. 359 KC) i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (na podstawie art. 4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Przepisy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

 • regulowane są przez ustawę z dnia 28 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dotyczy ona transakcji zawieranych od dnia 28 kwietnia 2013r., przy czym do transakcji zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 lub transakcji zawartych na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte 1 stycznia 2016 lub później, stosuje się przepisy znowelizowane ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
 • Obecnie obowiązują dwie grupy przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a o ich zastosowaniu decyduje data zawarcia transakcji lub data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (gdy transakcja jest zawierana w trybie zamówień publicznych).

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2016 r.:

Termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 30 dni, licząc od dnia spełnienia świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.Jeżeli strony umówiły termin zapłaty dłuższy niż 30 dni lub nie określiły terminu płatności, wierzyciel może, bez wezwania, żądać zapłaty odsetek ustawowych od 31 dnia licząc od spełnienia swojego świadczenia oraz doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku (obie przesłanki muszą być spełnione łącznie) do dnia wymagalności. Jeżeli dłużnik nie spełnił swojego świadczenia w umówionym terminie lub po pisemnym wezwaniu (w przypadku braku ustalonego terminu zapłaty), wierzyciel (o ile spełnił swoje świadczenie) może od dnia wymagalności do dnia zapłaty żądać, bez wezwania, zapłaty odsetek w wysokości równej tzw. „odsetkom skarbowym”. Dzień wymagalności to dzień zapłaty oznaczony na fakturze lub rachunku, jak również dzień określony w pisemnym wezwaniu do zapłaty. Wezwanie może być wysłane drogą elektroniczną, gdy strony przewidziały w umowie taką formę. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, licząc od dnia doręczania dłużnikowi faktury lub rachunku. Strony tylko wyjątkowo mogą umówić dłuższy termin, pod warunkiem że jest obiektywnie uzasadnione i nie jest to sprzeczne z celem umowy oraz zasadami współżycia społecznego. Gdy termin zapłaty określony w umowie jest dłuższy niż 60 dni i nie jest spełniony powyższy warunek, wierzyciel może żądać zapłaty odsetek skarbowych po upływie 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2016 w sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny nie będący podmiotem leczniczym:

 • wierzyciel może żądać, bez wezwania, odsetek skarbowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty,
 • termin zapłaty nie może przekraczać 30 dni liczonych od dnia doręczenia faktury lub rachunku,
 • strony tylko wyjątkowo mogą umówić termin dłuższy niż 30 dni ale nie dłuższy niż 60 dni, pod warunkiem że jest to obiektywnie uzasadnione właściwością umowy,
 • gdy termin zapłaty określony w umowie jest dłuższy niż 30 dni i nie jest spełniony powyższy warunek, wierzyciel może żądać zapłaty odsetek skarbowych od 31 dnia licząc od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2016 w sytuacji, gdy dłużnikiem jest publiczny podmiot leczniczy:

 • wierzyciel może żądać, bez wezwania, odsetek skarbowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty,
 • Termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Termin zapłaty w transakcjach handlowych zawartych od dnia 1 stycznia 2016 r.:

Termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 30 dni, licząc od dnia spełnienia świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Jeżeli strony umówiły termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może, bez wezwania, żądać zapłaty odsetek ustawowych licząc od 31 dnia od spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Jeżeli strony nie określiły terminu płatności, wierzyciel może żądać, bez wezwania, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 31 dnia licząc od spełnienia swojego świadczenia oraz doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, do dnia zapłaty. Obie przesłanki (spełnienia świadczenia i doręczenia faktury) muszą być spełnione łącznie. Jeżeli dłużnik nie spełnił swojego świadczenia w umówionym terminie lub po pisemnym wezwaniu (w przypadku braku ustalonego terminu zapłaty), wierzyciel (o ile spełnił swoje świadczenie) może od dnia wymagalności do dnia zapłaty żądać, bez wezwania, zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Dzień wymagalności to dzień zapłaty oznaczony na fakturze lub rachunku, jak również dzień określony w pisemnym wezwaniu do zapłaty. Wezwanie może być wysłane drogą elektroniczną, gdy strony przewidziały w umowie taką formę. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, licząc od dnia doręczania dłużnikowi faktury lub rachunku. Strony mogą umówić dłuższy termin, pod warunkiem że uczynią to wyraźnie w umowie i nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Gdy termin zapłaty określony w umowie jest dłuższy niż 60 dni i nie jest spełniony powyższy warunek, wierzyciel może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych po upływie 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych zawartych od dnia 1 stycznia 2016 w sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny nie będący podmiotem leczniczym:

 • wierzyciel może żądać, bez wezwania, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty,
 • termin zapłaty nie może przekraczać 30 dni liczonych od dnia doręczenia faktury lub rachunku,
 • strony tylko wyjątkowo mogą umówić termin dłuższy niż 30 dni ale nie dłuższy niż 60 dni, pod warunkiem że jest to obiektywnie uzasadnione właściwością umowy,
 • gdy termin zapłaty określony w umowie jest dłuższy niż 30 dni i nie jest spełniony powyższy warunek, wierzyciel może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 31 dnia licząc od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych zawartych od dnia 1 stycznia 2016 w sytuacji, gdy dłużnikiem jest publiczny podmiot leczniczy:

 • wierzyciel może żądać, bez wezwania, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty,
 • termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy oferuje Państwu świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie dochodzenia sądowego roszczeń wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz windykacji zasądzonych kwot. Jesteśmy elastyczni jeżeli chodzi o kształtowanie naszego wynagrodzenia, chętnie zgadzamy się na wynagrodzenie od sukcesu („success fee”).

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com