Kategoria: Specjalizacje

Dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy specjalizuje się w odzyskiwaniu należności z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Transakcje handlowe to umowy, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kogo dotyczą terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

•     przedsiębiorców (w tym także przedsiębiorców zagranicznych i ich oddziałów),

•     osób wykonujących wolny zawód,

•     podmiotów wykonujących działalność rolniczą,

•     podmiotów podlegających Prawu Zamówień Publicznych.

Nie dotyczą natomiast:

•     długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego,

•     umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe,

•     umów, których stronami są wyłącznie podmioty sektora finansów publicznych.

Przed dniem 1 stycznia 2016 roku rozróżniane były jedynie dwa rodzaje odsetek:

•     odsetki ustawowe ustalane przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, 

•     „odsetki skarbowe”, ustalane na podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej, których stopa jest równa 200% stopy lombardowej NBP powiększonej o 2%, jednak nie mniej niż 8%.

Do transakcji zawartych przed 1 stycznia 2016 roku mają zastosowanie wyłącznie odsetki ustawowe i skarbowe, natomiast do transakcji zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 mają zastosowanie cztery typy odsetek wymienione poniżej.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku w polskim prawie rozróżniamy następujące rodzaje odsetek:

•     odsetki przysługujące wierzycielowi na podstawie art. 359 Kodeksu cywilnego – należą się, gdy wynika to z czynności prawnej, ustawy albo orzeczenia sądu lub decyzji innego organu. Jeśli stopa odsetek nie jest w inny sposób określona w umowie, należy się w wysokości ustawowej. Jest ona równa stopie referencyjnej NBP + 3,5 %. Maksymalnie w umowie można zastrzec odsetki na poziomie dwukrotności odsetek ustawowych. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie zastrzeżona w umowie jest  wyższa należą się ww. odsetki maksymalne.

•     odsetki za opóźnienie przysługujące wierzycielowi na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego – za przekroczenie terminu płatności przez dłużnika. Jeżeli stopa tych odsetek nie jest oznaczona w umowie, to jest równa stopie referencyjnej NBP + 5,5%. Maksymalnie w umowie można zastrzec odsetki na poziomie dwukrotności odsetek ustawowych. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie zastrzeżona w umowie jest  wyższa należą się ww. odsetki maksymalne.

•     odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – to odsetki przysługujące wierzycielowi za opóźnienie dłużnika w płatnościach wynikających z transakcji handlowych. Są one należne na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wysokość tych odsetek, o ile strony w umowie nie zastrzegły wyższych odsetek, jest równa:

a.       gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – stopa referencyjna NBP + 8%

b.       gdy dłużnikiem jest inny podmiot – stopa referencyjna NBP + 10%

•     tzw. „odsetki skarbowe”, czyli odsetki za zwłokę na podstawie art. 56 Ordynacji Podatkowej. Stopa tych odsetek jest równa 200% stopy lombardowej NBP + 2%, jednak nie mniej niż 8%.

Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy oferuje Państwu świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie dochodzenia sądowego roszczeń wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z umową z dłużnikiem, Kodeksem Cywilnym lub Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz windykacji zasądzonych kwot. Jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o kształtowanie naszego wynagrodzenia, chętnie zgadzamy się na wynagrodzenie od sukcesu („success fee”).