Dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych

Transakcje handlowe to umowy, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli strony nie przewidziały w umowie terminu zapłaty lub przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres od 31. dnia po spełnieniu swojego świadczenia i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności faktury. Jeżeli dłużnik nie spełnił swojego świadczenia w umówionym terminie lub po pisemnym wezwaniu w przypadku braku terminu zapłaty, wierzyciel może od dnia wymagalności do dnia zapłaty żądać zapłaty odsetek w wysokości równej tzw. odsetkom skarbowym, tj. odsetkom, o których mowa w Ordynacji podatkowej, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki. Obecnie stopa odsetek ustawowych wynosi 13% w stosunku rocznym, zaś stopa odsetek skarbowych wynosi 14,5% w stosunku rocznym. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty w transakcjach handlowych można żądać zapłaty odsetek, nawet w przypadku, gdy faktura nie jest jeszcze wymagalna! Roszczeń z odsetek dochodzi się wraz z kwotą należności głównej na drodze postępowania sądowego, a w razie braku zapłaty pomimo wyroku lub nakazu zapłaty należności egzekwuje komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym. Można również dochodzić przed sądem skapitalizowanej sumy odsetek za pewien okres czasu. Wówczas dozwolone jest naliczanie odsetek od skapitalizowanej sumy odsetek. Prawo wprawdzie stoi po stronie dostawców i usługodawców, ale dochodzenie roszczeń przed sądem to długi i żmudny proces, w którym wygrywa silniejszy. Dlatego niejednokrotnie pomimo oczywistych racji dostawców i usługodawców, występujących samodzielnie przed sądem, przegrywają oni z dużymi kontrahentami, którzy reprezentowani są przez duże kancelarie prawnicze. Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy oferuje Państwu świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie dochodzenia sądowego, dochodzenia roszczeń wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz windykacji zasądzonych kwot. Jesteśmy elastyczni jeżeli chodzi o kształtowanie naszego wynagrodzenia, chętnie zgadzamy się na wynagrodzenie od sukcesu („success fee”).

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com