Kategoria: Specjalizacje

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego. Proces przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga nie tylko fachowej wiedzy związanej z przedmiotem zamówienia, ale także sprawnego poruszania się w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz licznych aktów wykonawczych. Nie ułatwiają tego ani częste nowelizacje ustawy, ani zmieniające się i niezwykle bogate orzecznictwo sądowe i administracyjne. Również wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne, czytając ogłoszenia, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przygotowując ofertę wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez zamawiających czy wreszcie stając się czynnym uczestnikiem postępowań, bez gruntownej znajomości przepisów mogą nie być w stanie podołać konkurencji Zakres usług Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy adresowanych do zamawiających obejmuje przygotowanie, analizę i opiniowanie treści ogłoszeń oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opiniowanie czynności zamawiającego, pism adresowanych do wykonawców, bieżące konsultacje dotyczące wszystkich aspektów udzielanego zamówienia publicznego, w tym analizę i opiniowane dokumentów składanych przez wykonawców oraz przygotowanie i opiniowanie projektów umów. Reprezentujemy zamawiających przed organami kontroli, a także zapewniamy opiekę prawną zarówno w trakcie postępowania, jak i przy wszelkich czynnościach pokontrolnych. Z kolei zakres usług naszej kancelarii adwokackiej, które adresujemy do wykonawców, zawiera analizę i opiniowanie treści ogłoszeń oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym projektów zapisów umów pod kątem zgodności z przepisami oraz zasadności wymagań zamawiających, analizę i opiniowanie treści ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wszelkich dokumentów składanych w postępowaniu pod kątem zgodności z przepisami oraz wymogami stawianymi przez zamawiających, a także przygotowanie, wnoszenie oraz popieranie środków ochrony prawnej, tj. odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądów okręgowych. Reprezentujemy wykonawców w sporach z zamawiającymi w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Nasza kancelaria świadczy także obsługę prawną projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności zaś oferujemy doradztwo w zakresie procedur wyboru partnera prywatnego, zakładania i obsługi spółek celowych, przygotowania, analizy i opiniowania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także opiekę prawną na etapie realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com