Fuzje i przejęcia (M&A) oraz transfer przedsiębiorstw

Specjalizujemy się w obsłudze procesów fuzji i przejęć oraz transferu przedsiębiorstw. Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest również doradztwo oraz reprezentowanie klientów w zakresie fuzji i przejęć spółek (tzw. M&A). Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie połączeń, podziałów oraz przekształceń spółek handlowych oraz zapewniamy obsługę w zakresie sprzedaży i przekształceń przedsiębiorstw. Nasze usługi obejmują cały proces działania, począwszy od sporządzenia planu przekształcenia przez etapy: sporządzenia opinii biegłego rewidenta, zawiadamiania wspólników, podejmowania uchwał przez zgromadzenia (walne zgromadzenia) spółek, na postępowaniu sądowym i ogłoszeniu połączenia (podziału, przekształcenia) skończywszy. Przeprowadzamy również operacje połączeń i przekształceń, polegające na utworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, oraz przenoszenia na te podmioty wszelkich praw i obowiązków dotychczasowych podmiotów. Z powyższym nierozerwalnie wiążą się operacje transferu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Nasza kancelaria oferuje nie tylko kompleksową pomoc prawną w zakresie czynności związanych z szeroko rozumianymi fuzjami, przejęciami i transferem przedsiębiorstw, ale także zapewnia pełną obsługę logistyczną tego procesu poprzez organizację odpowiednich zebrań, a także zapewnienie obsługi notariusza, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, tłumacza przysięgłego oraz specjalistów innych dziedzin, których pomoc w zakresie przeprowadzanych operacji jest niezbędna. Znaczenie kluczowe, z punktu widzenia interesu klienta, ma forma, w jakiej dokonywana jest operacja. Ten sam efekt można osiągnąć, obierając różne drogi (formy) działania. Naszym zadaniem jest opracowanie takiej strategii, która dla klienta jest najbardziej ekonomiczna, biorąc pod uwagę czas trwania, wydatki, obowiązki podatkowe, nakład pracy oraz korzyści i ciężary związane z operacją. Dzięki przygotowywanym przez nas koncepcjom nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze, a cały proces przekształcenia, fuzji czy transferu przedsiębiorstwa przeprowadzany jest dynamicznie i z minimalnym zaabsorbowaniem klienta. W przypadku przejmowania przedsiębiorstw lub całych podmiotów gospodarczych oferujemy naszym klientom przeprowadzenie pełnego audytu due diligence, którego raport końcowy przedstawia stan majątkowy i prawny badanego podmiotu lub przedmiotu oraz zalecenia i ostrzeżenia dotyczące procesu przejęcia. Nasze usługi obejmują również reprezentację klienta przed wszystkimi organami administracji publicznej, z którymi współpraca w ramach procesu przekształcenia (fuzji lub przejęcia) jest niezbędna, a w szczególności z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz z urzędami i izbami skarbowymi.

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com