Kategoria: Specjalizacje

Zasiedzenie nieruchomości

Nieprzerwane posiadanie samoistne nieruchomości przez określony czas przez osobę niebędącą jej właścicielem prowadzi do zasiedzenia nieruchomości. Zasiedzenie jest jednym z przewidzianych w Kodeksie cywilnym sposobów nabycia nieruchomości i następuje z mocy prawa z upływem ostatniego dnia przewidzianego prawem terminu. Wymagany do zasiedzenia okres czasu to 20 lat nieprzerwanego posiadania w dobrej wierze lub 30 lat posiadania w złej wierze. Upływ powyższych terminów skutkuje z mocy prawa nabyciem nieruchomości przez jej posiadacza, zaś orzeczenie sądowe jedynie ten fakt potwierdza. Posiadaczem samoistnym nieruchomości jest osoba (osoba fizyczna, osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna), która korzysta z niej jak właściciel i, w odróżnieniu od posiadacza zależnego, nie posiada praw do nieruchomości jako użytkownik, najemca, dzierżawca, korzystający itp. W dobrej wierze posiada nieruchomość ta osoba, która posiadała nieruchomość w błędnym przekonaniu, iż jest jej właścicielem. Z kolei posiadaczem w złej wierze jest ten, kto zdaje sobie sprawę, że nieruchomość nie jest jego własnością, a mimo to ją użytkuje. Uczestnikami postępowania są dotychczasowi właściciele zasiedzianej nieruchomości. Wprawdzie nabycie nieruchomości następuje z mocy prawa, jednak potrzebne jest deklaratoryjne orzeczenie sądu, które stwierdza ten fakt i jest wydawane przez sąd cywilny w postępowaniu nieprocesowym, z wniosku nabywcy nieruchomości. W praktyce postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia jest postępowaniem długotrwałym, monotonnym i trudnym. Nierzadko łączy się z koniecznością uregulowania stanu prawnego nieruchomości, który od dziesiątek lat nie był regulowany, albo z koniecznością odtworzenia zaginionych akt ksiąg wieczystych. Częstym problemem jest również wykazanie nieprzerwanego okresu użytkowania nieruchomości lub też pozostawania posiadacza w dobrej wierze. Doświadczenie oraz wytrwałość zespołu Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy pozwala na skuteczne prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości i uzyskiwanie korzystnych dla klienta orzeczeń. Wiedza i umiejętności członków naszego zespołu prawniczego, w połączeniu ze szczegółowym stanem faktycznym sprawy, pozwalają z góry ocenić szanse na osiągnięcie pozytywnego wyniku sprawy oraz na opracowanie właściwej strategii działania.

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com